Skip Ribbon Commands
Skip to main content

791/CT-BNN-TC

791/CT-BNN-TC

Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tài chính

Chỉ thị

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT