Skip Ribbon Commands
Skip to main content

8193/BNN-HTQT

8193/BNN-HTQT

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT