Skip Ribbon Commands
Skip to main content

873/QĐ-BNN-KHCN

873/QĐ-BNN-KHCN

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ thông tin

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT