Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9864/CT-BNN-BVTV

9864/CT-BNN-BVTV

Về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Bảo vệ thực vật

Chỉ thị

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT