Skip Ribbon Commands
Skip to main content

987/QĐ-BNN-TC

987/QĐ-BNN-TC

Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT