Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Cục Bảo vệ thực vật đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư số 20/2017/TT -BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư).

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Cục Bảo vệ thực vật gửi Quý cơ quan dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (kèm theo công văn này). 

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về

Địa chỉ: Cục Bảo vệ thực vật

Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội,

Email: ttpc.bvtv@mard.gov.vn