Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home Introduction Telephone Directory

SEARCH TELEPHONE INFORMATION

TELEPHONE DIRECTORY

General Information

{{Tieude}}

Họ tên/CQ Chức vụ SĐT CQ Số di động Email
{{item1.Title}} {{item1.ChucVu}} {{item1.SDTCoQuan}} {{item1.SDTDiDong}} {{item1.Email}}
Danh sách điện thoại, địa chỉ cơ quan
STT Họ tên, đơn vị Địa chỉ
{{item1.STT}} {{item1.Title}}
    Danh sách tên, điện thoại
    STT Họ tên, đơn vị Chức vụ Sđt cơ quan Số di động Email
    {{item1.STT}} {{item1.Title}} {{item1.ChucVu}} {{item1.SDTCoQuan}} {{item1.SDTDiDong}} {{item1.Email}}

      PHẢN HỒI DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP